Register dokumentov 2020 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
13.01.2020 Zmluvy SLOVNAFT, a.s. Bratislava Zmluva o predaji motorových palív a iných služieb prostredníctvom palivových kariet Stiahni
14.01.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke -dod. č.2 Stiahni
14.01.2020  Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 3.2020 Stiahni
23.01.2020 Zmluvy Zmluvy 2019/II. Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
30.01.2020 Zmluvy Lindstrom, s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme odevov Stiahni
31.01.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2019 Stiahni
31.01.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.2020 Stiahni
31.01.2020 Zmluvy HealthWork,s.r.o. Zmluva o poskytovaní PZS Stiahni
06.02.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 6.20 Stiahni
25.02.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 9.20 Stiahni
28.02.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 9.2020 Stiahni
28.02.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prev.nehnuteľností- dod.č. 3 Stiahni
28.02.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke- dod. č. 3 Stiahni
28.02.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke/služby st. kotolňa Stiahni
10.03.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 11.20 Stiahni
02.04.2020  Objednávky -prehľad Objednávky 14.20 Stiahni
07.04.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 15.2020 Stiahni
07.04.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-IV.2020 Stiahni
16.04.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 16.20 Stiahni
07.05.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 20000 € Stiahni
07.05.2020 Zmluvy JOHNNY SERVIS Zmluva o nájme mobilnej toalety-trh 65 € Stiahni
11.05.2020 Zmluvy Allianz Slovenská poisťovňa Poistná zmluva 2826,86 € Stiahni
11.05.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 20.20 Stiahni
15.05.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-V.2020 Stiahni
25.05.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 22.20 Stiahni
10.06.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 24.20 Stiahni
24.06.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 26.20 Stiahni
02.07.2020 Zmluvy MURAT s.r.o. Rámcová kúpna zmluva Stiahni
06.07.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 28.20 Stiahni
07.07.2020 Zmluvy ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahni
07.07.2020 Zmluvy G/Partners, s.r.o. Zmluva o dielo 250 € Stiahni
08.07.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za V.-VII.2020 Stiahni
22.07.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 30.20 Stiahni
24.07.2020 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Leasingová zmluva 19887,60€ Stiahni
24.07.2020 Zmluvy Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva PZP 260,-€ Stiahni
24.07.2020 Zmluvy ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahni
28.07.2020 Zmluvy QEX, a.s. Zmluva o dielo 12 740,-€ Stiahni
30.07.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 31.20 Stiahni
31.07.2020 Zmluvy FC Slovan Modra Zmluva o poskytovaní služieb 775 € Stiahni
31.07.2020 Zmluvy SLSP, a.s. Dodatok k Zmluve o úvere č.520/CC/16 Stiahni
31.07.2020 Zmluvy SLSP, a.s, Zmluva o úvere č.805/CC/20 353 000,- € Stiahni
03.08.2020 Zmluvy SLSP, a.s. Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 805/CC/20-ZZ1 Stiahni
03.08.2020 Zmluvy SLSP, a.s. Produktové obch.podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Stiahni
03.08.2020 Zmluvy SLSP, a.s. Všeobecné obchodné podmienky SLSP,a.s. Stiahni
03.08.2020 Zmluvy SLSP, a.s. Sadzobník poplatkov Stiahni
04.08.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 26750 € Stiahni
05.08.2020 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o združ. dodávke elektriny 9600326288 Stiahni
05.08.2020 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Stiahni
07.08.2020  Objednávky -prehľad Objednávky 32.20 Stiahni
26.08.2020 Zmluvy UNITEAM-R, s.r.o. Zmluva o dielo č. 20-087 6031,37 € Stiahni
28.08.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 35.20 Stiahni
03.09.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VIII.2020 Stiahni
08.09.2020 Zmluvy MFGK Slovakia s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 20 Stiahni
08.09.2020 Zmluvy MFGK Slovakia s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 21 Stiahni
28.09.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 39.20 Stiahni
09.10.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VIII.-X.2020 Stiahni
09.10.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 41.20 Stiahni
16.10.2020 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahni
16.10.2020 Zmluvy ZŠ Ľ.Štúra Kúpna zmluva 1000,- € Stiahni
23.10.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 43.20 Stiahni
23.10.2020 Zmluvy QEX, a.s. Zmluva o sprostredkovaní služby na prijímanie platobných kariet Stiahni
06.11.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 45.20 Stiahni
27.11.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IX.-XI.2020 Stiahni
27.11.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 48.20 Stiahni
27.11.2020 Zmluvy PROMT AUDIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2500,- € Stiahni
30.11.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytovaní VPS-dodatok č.1 Stiahni
04.12.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 49.20 Stiahni
21.12.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 52.20 Stiahni
28.12.2020 Zmluvy Martin Heriban Kúpna zmluva 500 € Stiahni
30.12.2020 Objednávky -prehľad Objednávky 53.20 Stiahni
30.12.2020 Zmluvy Metalfil, s.r.o. Zmluva o nájme parkovacích miest-dod.č.2 Stiahni
30.12.2020 Zmluvy JOHNNY SERVIS, s.r.o. Zmluva č. JS/2020/M/03135/KR 270 € Stiahni
30.12.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry VS za 2020 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.