Register dokumentov – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Predošlé roky:

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
18.01.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 3.21 Stiahni
29.01.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XI.-XII.2020 Stiahni
29.01.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 4.21 Stiahni
05.02.2021 Zmluvy TETRATEC,s.r.o. Zmluva o zabezpečení opráv a údržby verejného osvetlenia v meste Modra Stiahni
09.02.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 6.21 Stiahni
19.02.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke- Dodatok č.1 Stiahni
19.02.2021 Zmluvy HMH Invest spol.s r.o. Mandátna zmluva 4000,- € Stiahni
19.02.2021 Objednávky -prehľad Objednávky 7.21 Stiahni
24.02.2021 Zmluvy SLSP, a.s. Dodatok č.805/CC/20-D1 k Zmluve o úvere č.805/CC/20 Stiahni
24.02.2021 Zmluvy SLSP, a.s. Klientsky sadzobník poplatkov Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199992-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00200229-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199988-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021 Zmluvy BVS, a.s. Zmluvy PZ00199984-001 o dodávke vody Stiahni
03.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 9.21 Stiahni
15.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 11.21 Stiahni
24.03.2021 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-III.2021 Stiahni
26.03.2021 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 20 000 € Stiahni
31.03.2021  Objednávky -prehľad Objednávky 13.21 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.