Register dokumentov – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

S účinnosťou od 31.03.2022 sú povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v zmysle nariadenia vlády SR č. 48/2022 Z.z. Vyhľadať si ich môžete podľa IČO 43805426,     na stránke : https://www.crz.gov.sk

Predošlé roky:

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
18.01.2024 Zmluvy -prehľad 12.23 Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
18.01.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 3.24 Stiahni
01.02.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 5.24 Stiahni
14.02.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 7.24 Stiahni
26.02.2024 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-II.2024 Stiahni
26.02.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 9.24 Stiahni
14.03.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 11.24 Stiahni
03.04.2024 Zmluvy PESCHLOVÁ PODHORSKA advokátska kancelária, s.r.o. Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Stiahni
19.04.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 16.24 Stiahni
26.04.2024 Objednávky -prehľad Objednávky 17.24 Stiahni