Register dokumentov – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Predošlé roky:

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
13.01.2020 Zmluvy SLOVNAFT, a.s. Bratislava Zmluva o predaji motorových palív a iných služieb prostredníctvom palivových kariet Stiahni
14.01.2020 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o výpožičke -dod. č.2 Stiahni
14.01.2020  Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 3.2020 Stiahni
23.01.2020 Zmluvy Zmluvy 2019/II. Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
30.01.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 5.2020 Stiahni
30.01.2020 Zmluvy Lindstrom, s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme odevov Stiahni
31.01.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2019 Stiahni
31.01.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.2020 Stiahni
28.02.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 9.2020 Stiahni
07.04.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 15.2020 Stiahni
07.04.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-IV.2020 Stiahni
30.04.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 18.2020 Stiahni
07.05.2020 Zmluvy JOHNNY SERVIS Zmluva o nájme mobilnej toalety-trh 65 € Stiahni
15.05.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 20.2020 Stiahni
15.05.2020 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za III.-V.2020 Stiahni
29.05.2020 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 22.2020 Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.