VZNIK A ZAMERANIE SPOLOČNOSTI

Mesto Modra v zmysle uznesenia MsZ v Modre č. 11/2007 zo dňa 17.9.2007 ako zakladateľ, jediný spoločník a 100 % vlastník založil obchodnú spoločnosť TEPLO MODRA, s.r.o., so sídlom Šúrska 5, 900 01 Modra.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.10.2007, zapísaná bola do Obchodného registra SR dňa 10.11.2007 na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel: Sro, Vl.č.:48881/B.

Podnikateľskú činnosť podľa predmetu zapísaného v OR zahájila od 1.1.2008 a od vtedy ju vykonáva bez prerušenia.

Mestská obchodná spoločnosť SLUŽBY MODRA, s.r.o. je hlavným dodávateľom tepla v meste Modra, preto kladie dôraz na zhodnocovanie svojej základnej podnikateľskej činnosti – výrobu, rozvod a predaj tepla. Budovy tepelného hospodárstva vrátane energetických zariadení má spoločnosť prenajaté od mesta Modra. Centrálne zásobuje teplom a teplou vodou podstatnú časť domácností v bytových domoch, ale dodávky sú určené aj pre verejný sektor, hlavne školy.

Okrem hlavného predmetu podnikania a s tým bezprostredne súvisiacich služieb, spoločnosť vykonáva aj ďalšie služby – prenájom bytov a nebytových priestorov mesta, správa bytov v bytových domoch, spravovanie majetku mesta Modra a rozširuje ponuku služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu, ponukou drobných opráv a údržby v oblasti vodoinštalácie, elektroinštalácie, či kúrenia pre súkromný i verejný sektor.

Spoločnosť má v správe zverené bytové domy vlastníkov bytov v súkromnom vlastníctve na základe zmluvy o výkone správy. Touto formou spravuje 9 bytových domov so 154 bytmi v súkromnom vlastníctve. Ďalej na základe zmluvy na spravovanie nehnuteľností má s mestom Modra zmluvné vzťahy na zabezpečenie správy nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, správu plateného parkovania a verejného osvetlenia.

Počet pracovníkov: 11 stálych zamestnancov

Spoločnosť je registrovaným platiteľom DPH od 1.12.2007.

Informácie, žiadosti, podnety, sťažnosti možno podať  e-mailom, poštou, príp. osobne. Pri vybavovaní žiadosti o informáciu pracovníci spoločnosti postupujú v súlade so zákonom č.211/2000 Zb.