PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje TEPLO MODRA, s.r.o. na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
SLUŽBY MODRA, s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48881/B

Sídlo: Šúrska 5, 900 01 Modra                                                                                                                       Zastúpená: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes, konateľ spoločnosti                                                                 IČO: 43 805 426                                                                                                                                               DIČ: 2022478271                                                                                                                                             IČ DPH: SK2022478271                                                                                                                                   Bankové spojenie – IBAN : SK68 0900 0000 0051 1273 0166

tel.: +421 33 647 5169                                                                                                                       e-mail: podatelna@sluzbymodra.sk                                                                                                      Internetová adresa URL: www.sluzbymodra.sk

Súhrnné správy o zákazkách
Výzvy na predkladanie ponúk

ARCHÍV – dokumenty zverejnené v registri dokumentov do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra: TEPLO MODRA s.r.o – archív mesta – zverejňovanie dokumentov do 31.10.2014