Register dokumentov 2014 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
05.11.2014 Faktúra -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za 9.2014 Stiahni
05.11.2014 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
19.11.2014 Zmluva Lesy Modra, s.r.o. Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahni
19.11.2014 Zmluva Mesto Modra Dodatok č. 1 k Zmluve na spravovanie nehnuteľností Stiahni
20.11.2014 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
27.11.2014 Faktúra -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za 10.2014  Stiahni
27.11.2014 Zmluva fyzická osoba Zmluva o nájme bytu Stiahni
29.12.2014 Faktúra -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za 11.2014  Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.