Register dokumentov 2019 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.<

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
11.01.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 2.2019 Stiahni
31.01.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 5.2019 Stiahni
27.02.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za XII.2018 Stiahni
27.02.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 9.2019 Stiahni
27.02.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za I.-II.2019 Stiahni
19.03.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 12.2019 Stiahni
01.04.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 14.2019 Stiahni
12.04.2019 Zmluvy MŠ SNP 14, Modra Zmluva o diaľkovej správe a riadení prevádzky odovzdávacej stanice tepla Stiahni
12.04.2019 Zmluvy MŠ Sládkovičova, Modra Zmluva o diaľkovej správe a riadení prevádzky odovzdávacej stanice tepla Stiahni
12.04.2019 Zmluvy MŠ Kalinčiakova, Modra Zmluva o diaľkovej správe a riadení prevádzky odovzdávacej stanice tepla Stiahni
12.04.2019 Zmluvy ZŠ Komenského, Modra Zmluva o diaľkovej správe a riadení prevádzky odovzdávacej stanice tepla Stiahni
12.04.2019 Zmluvy ZŠ Vajanského, Modra Zmluva o diaľkovej správe a riadení prevádzky odovzdávacej stanice tepla Stiahni
02.05.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 16.2019 Stiahni
03.05.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za II.-IV.2019 Stiahni
03.05.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 18.2019 Stiahni
15.05.2019 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o správe, údržbe a prev.energetických zariadení a rozvodov-Dod.č. 2 Stiahni
15.05.2019 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 20000 € Stiahni
17.05.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 20.2019 Stiahni
31.05.2019 Zmluvy PosAm. spol. s r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby Stiahni
06.06.2019 Zmluvy Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva o spolupráci Stiahni
14.06.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 24.2019 Stiahni
21.06.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za IV.-VI.2019 Stiahni
21.06.2019 Zmluvy MobileTech, s.r.o. Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o predaji parkovného"služba SMP eP" Stiahni
28.06.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 26.2019 Stiahni
28.06.2019 Zmluvy FCC Trnava, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Stiahni
17.07.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 29.2019 Stiahni
22.07.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VI.-VII.2019 Stiahni
09.08.2019  Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 32.2019 Stiahni
23.08.2019 Zmluvy MFGK Slovakia s.r.o. Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu Stiahni
23.08.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 35.2019 Stiahni
17.09.2019  Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.-IX.2019 Stiahni
17.09.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 38.2019 Stiahni
29.09.2019 Zmluvy Marek Polčic-KRISTÍNA Zmluva o poskytovaní služieb-dod.č.1 Stiahni
02.10.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 40.2019 Stiahni
10.10.2019 Zmluvy Zmluvy 2019/I. Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
10.10.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VIII.-IX.2019 Stiahni
08.11.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 45.2019 Stiahni
15.11.2019 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny/kotolne Stiahni
15.11.2019 Zmluvy ATOPS s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci Stiahni
15.11.2019 Zmluvy Východoslovenská energetika a.s. Košice Zmluva o združenej dodávke elektriny/objekty Stiahni
21.11.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 47.2019 Stiahni
27.11.2019 Zmluvy Slavomír Sivčák, Zákamenné Kúpna zmluva č.KZK/19/00246 Stiahni
27.11.2019 Zmluvy BKS-Leasing s.r.o. Bratislava Zmluva o úvere č.LZK/19/00246 28000 € Stiahni
05.12.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 49.2019 Stiahni
19.12.2019 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 7670,25 € Stiahni
19.12.2019 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky 51.2019 Stiahni
30.12.2019 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za X.-XII.2019 Stiahni
30.12.2019 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa Stiahni
30.12.2019 Zmluvy Mesto Modra Zmluva o poskytovaní verejno-prospešných služieb Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.