Register dokumentov 2016 – Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Dňa 01.01.2011 nadobudla účinnosť novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Táto novela ukladá všetkým povinným osobám, medzi ktoré patria aj obchodné spoločnosti zriadené mestskou samosprávou, zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle.

S cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania spoločnosti, nový konateľ spoločnosti v mene spoločnosti rozhodol pristúpiť k výkladu zákonných povinností povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám tak, že spoločnosť bude do budúcnosti a spätne od 1.1.2015 zverejňovať informácie ohľadom všetkých povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa všetkých činnosti spoločnosti vrátane tých zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré na základe rozhodnutia predchádzajúceho vedenia spoločnosti nezverejňovala.

Zverejnené Typ Partner/Firma Popis Suma Scan
13.01.2016 Zmluva Mesto Modra Dodatok č.3 k Zmluve na spravovanie nehnuteľností zo dňa 14.04.2011 Stiahni
16.02.2016 Dohoda Mesto Modra Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov z NZ zo dňa 1.7.2003 Stiahni
17.02.2016 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej   OČ Stiahni
07.04.2016 Zmluva R P s.r.o. Zmluva o dielo 20786,47 € Stiahni
14.04.2016 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
14.04.2016 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za I.- II.2016 Stiahni
14.04.2016 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za II.- III.2016 Stiahni
09.05.2016 Zmluva JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva č.JS/2016/M/00792/SD prenájom 60 € Stiahni
23.05.2016 Zmluva Vl.bytov Komenského12-14 v zast. SBDO v Pezinku Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahni
26.05.2016 Zmluva Daniel Zubaj-DERO Zmluva o dielo Stiahni
30.05.2016 Zmluva HP EKON s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 1300 € Stiahni
02.06.2016 Zmluva Mesto Modra Zmluva o poskytnutí dotácie 9175,48 € Stiahni
02.06.2016 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry TM za III.- V.2016 Stiahni
13.06.2016 Zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o účte Komunal Stiahni
24.06.2016 Zmluva BYTAS s.r.o. Zmluva o dielo 124645,87 € Stiahni
20.07.2016 Zmluva Mesto Modra Zmluva o nájme pozemku Stiahni
29.07.2016 Zmluva Slovenská sporiteľňa,a.s. Zmluva o úvere 125000 € Stiahni
29.07.2016 Zmluva SLSP, a.s. Zmluva o zmenkovom vypln. práve Stiahni
29.07.2016 Zmluva SLSP, a.s. Záložná zmluva Stiahni
29.07.2016 príloha zmluvy SLSP, a.s. Produkt. obch.podmienky pre úvery Stiahni
29.07.2016 príloha zmluvy SLSP, a.s. Všeob.obch.podmienky SLSP,a.s. Stiahni
29.07.2016 príloha zmluvy SLSP, a.s. Sadzobník SLSP,a.s. Stiahni
29.07.2016 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za V.-VII.2016 Stiahni
01.08.2016 Zmluva UPC Broadband Slovakia,s.r.o. Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahni
29.09.2016 Zmluvy -podľa rozpisu Zmluvy z bežnej obchodnej činnosti Stiahni
29.09.2016 Zmluvy SPP, a.s. Zmluva na dodávku plynu Stiahni
29.09.2016 Faktúry -podľa rozpisu Dodávateľské faktúry za VII.-IX.2016 Stiahni
14.12.2016 Zmluvy SPP-distribúcia,a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia Stiahni
14.12.2016 Zmluvy SPP-distribúcia,a.s. Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia Stiahni
30.08.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky DF za 2015, 2016 1.časť Stiahni
30.08.2017 Objednávky -podľa rozpisu Objednávky DF za 2016 2.časť Stiahni

Zverejnené zmluvy, objednávky, faktúry – zverejnené do 31.10.2014 nájdete na stránke mesta Modra po kliknutí na tento odkaz.